Förändring & Interim Management

Platschef – Pappersbruk

Vår konsult var under ett år ansvarig för tre fabriker med totalt 550 anställda. I uppgiften ingick att säkerställa ledning och drift vid verksamheterna samtidigt som vi tillsammans med ägare och koncernledning gjorde en översyn av framtida produktionsstrategi . Konsulten var därefter aktivt deltagande i genomförande av de förändringar som den nya strategin medförde vilket innefattade bildande av ett nytt dotterbolag samt flytt av ett produktionsavsnitt till lågkostnadsland.

Fabrikschef – Livsmedel

Två fabriker hos en av landets större livsmedelskoncerner behövde effektiviseras och organisationerna vitaliseras. Två av Exerims konsulter agerade fabrikschefer vid respektive fabrik.
Som exempel hade den större enheten inledningsvis en organisation om knappt 400 anställda. Ny organisationsstruktur etablerades och nya chefer/ledare rekryterades. På ett år ökade fabrikens effektivitet med drygt 9 %, vilket skedde med hjälp av några mindre investeringar samt anpassning av organisationsstorlek. Viktigt för att uppnå den målsatta effektiviseringen var att under förändringsprocessen säkerställa personalens delaktighet och engagemang. 

 Tf VD – Verkstadsindustri

Rekrytering av ny VD blev på kort tid tvunget att göras om. För att inte tappa tempo och samtidigt kunna fullfölja inslagen strategisk inriktning behövdes snabbt en tf VD sättas in. Exerim löste uppdraget med behållet tempo i den strategiska processen.

Tf VD – Entreprenad och tjänsteföretag

Ny VD skulle rekryteras och samtidigt behövdes delar av bolaget omstruktureras. Vi genomförde under vårt uppdrag omstrukturering inklusive nedläggning av ett olönsamt affärsområde, kundrelationer säkrades inom strategiskt viktiga segment samt en ny VD rekryterades.  Arbetet tog oss åtta månader att genomföra. 

Förändring & Interim Management